יפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך זהו כלי משפטי חדש, שמאפשר לכל אדם מעל גיל 18 למנות לעצמו אדם קרוב, שיקבל ויפעל עבורו בהתאם לרצונו, בזמן שהוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות בעצמו. החוק קובע כי רק עורך דין שעבר הכשרה מתאימה והוסמך לכך ע"י האפוטרופוס הכללי ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח, רשאי לערוך ולהחתים אדם על ייפוי כוח מתמשך.

מרבית האנשים לא מודעים לכלי משפטי חדש זה שנותן להם לממש את הרצון שלהם בעודם בחיים ולשלוט בקבלת החלטות הנוגעות אליהם, גם במצב שהם יאבדו את היכולת לעשות זאת.

יפו כוח מתמשך נועד להעניק לאדם בטחון לגבי הטיפול ברכושו, במצבו האישי ובבריאותו – כאילו הוא עצמו היה מקבל את ההחלטה.

עריכת ייפוי כוח מתמשך תייתר את הצורך במינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט ותחסוך לקרובי המשפחה זמן, כסף ובירוקרטיה הכרוכה בפנייה לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס והגשת דוחות לבית המשפט.

ניתן למנות ואף רצוי למנות יותר מאדם אחד כמיופה כוח לעיניים הרצויים. חשוב לקבוע האם נרצה כי אותם מיופה הכוח יפעלו ביחד ולחוד או אחד יפעל בעניינים מסוימים (לדוגמא רכושים) והאחר בעניינים אחרים (רפואיים).

ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול. יש לקבוע את היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד ממיופה הכוח ובמידה ויהיו מחלוקות מי יכריע בניהם.

איך מחתימים על ייפוי כוח מתמשך?

יפוי כוח מתמשך מתבצע בכמה פגישות נפרדות. פגישה ראשונה נעשית עם הממנה לבד, שם עורך הדין לומד ומכיר את הממנה בצורה טובה, מבין מה הנכסים שקיימים, את הרקע הרפואי, את הרקע המשפחתי ואף נותן לממנה שאלון למילוי פרטים עליו וכל דבר שניתן לחשוב ולעלות בעתיד.

לאחר מכן מתקיימת פגישה יחד עם הממנה ומיופי הכוח על מנת שיקראו ויבינו את מה שנכתב ואף יאשרו כי הם מוכנים לקחת חלק ולהיות מיופי הכוח של אותו ממנה.

באותו מעמד ניתן לבצע את החתימות על ייפוי כוח מתמשך.

מי ראשי לכתוב ייפוי כוח מתמשך?

כל אדם מעל גיל 18 אשר הוא כשיר ומבין בדבר (מבין מהי המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מהם מטרותיו ותוצאותיו).

הפקדת ייפוי כוח

את ייפוי הכוח ניתן להפקיד ב-2 דרכים:

 1. באמצעות הפקדה מקוונת אצל האפוטרופוס הכללי, זהו תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף. לאחר ההפקדה יש לשלוח העתק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך בדואר רשום למשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטיתוך 14 יום מיום ההפקדה.
 2. באמצעות הפקדה אישית של ייפוי הכוח על ידי האדם הממנה. ההפקדה תתבצע במסירה אישית ובהצגת תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון עדכניים) במשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי. במקרה זה, יש לשמור עותק מקורי אצל עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך וחתם עליו, ואצל האדם הממנה.

במידה ויש מסמכים נוספים שהם רלוונטיים, ניתן לצרף אותם יחד עם הבקשה לדוגמא:
חוות דעת מומחה – כראיה להוכחת כשרותו של האדם הממנה, טופס ויתור סודיות, רשימת נכסים וכו'.

ייפוי כוח מתמשך ניתן לעשות מספר פעמים ללא הגבלה אך האחרון הוא זה שקובע.

כמו כן, החוק קובע כי אדם לא יכול להיות מיופה כוח של יותר משלושה אנשים, אלא אם כן הוא קרובו של הממנה.

אישור האפוטרופוס הכללי

חשוב לדעת, שתוקפו של ייפוי הכוח המתמשך הינו רק כאשר הוא מקבל אישור עם תאריך מהאפוטרופוס הכללי. שליחת הטפסים או הפקדה במסירה אישית לא מעידה כי ייפוי הכוח אכן מאושר וקובל. אחת לשלוש שנים תשלח תזכורת לממנה כי הוא הפקיד ייפוי כוח מתמשך וזוהי למעשה תזכורת אולי ברצונו לשנות/להוסיף דברים מכל סיבה שהיא.

בייפוי כוח מתמשך ניתן לכלול גם הוראות מקדימות והוראות לעניין פקיעת תוקפו גם אם ייפוי הכוח לא הופעל עדיין ו/או אדם שיקבל החלטות יחד עם הממנה במקרה והממנה יכול לקבל החלטות והוא מבין בדבר אך זקוק לעזרה בעניין הזה.

הממנה יכול ל"בטח" את עצמו ולרשום אדם אחד או יותר שיהיה ה"מפקח" שעל מיופי הכוח לדווח לו על ההחלטות או הפעולות בנושאים מסוימים ("אדם מיודע") או שעל המיופה כוח לדווח לאפוטרופוס הכללי.

מתי ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף?

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך יהיה כאשר ימסור מיופה הכוח לאפוטרופוס הכללי הצהרה בכתב אשר תכלול את הפרטים האלה:

 1. פרטי זהות של הממנה ושל מיופה הכוח.
 2. הצהרת מיופה הכוח כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, כולו או חלקו, ואם נכנס חלקו לתוקף – יצוין מהו החלק.
 3. הצהרת מיופה הכוח כי התקיימו חובות היידוע, אם נקבעו בייפוי הכוח המתמשך.

להצהרה יצורף כל מסמך שקבע הממנה כתנאי לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, לרבות חוות דעת מומחה, אם נדרשת, ערוכה לפי סעיף 83(ב) לחוק.

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף כאשר הממנה "אינו מבין בדבר" וכי המיופה כוח שלח הודעה להפעלת ייפוי הכוח המתמשך. ממועד כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, זכאים קרובי האדם ו"האדם המיודע" לקבל מידע על הפקדת ייפוי הכוח, על זהותם של מיופה הכוח ושל "האדם המיודע" ועל סוגי העניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח – אלא אם כן הגביל האדם בייפוי הכוח המתמשך את זכאותם.

מי רשאי להיות מיופה כוח?

רשאי להתמנות למיופה כוח, יחיד שמתקיימים לגביו כל אלה:

 1. מלאו לו 18 שנים.
 2. לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, כל עוד המינוי כאמור בתוקף.
 3. לגבי מיופה כוח לענייני רכוש – בעת החתימה על ייפוי הכוח ובעת כניסתו לתוקף מתקיימים בו שני אלה:
 • הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ולא ניתן לו הפטר.
 • הוא אינו לקוח מוגבל חמור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981.
 1. הוא אינו נותן לממנה טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, טיפול סוציאלי, סיעודי או שיקומי, תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין.
 2. הוא אינו מספק לממנה מגורים תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין, למעט אם הוא קרוב של הממנה.
 3. הוא אינו עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך.

מעוניינים בפרטים נוספים? צרו קשר וניתן. מענה לכל שאלותיכם.

יצירת קשר מהירה

מאמרים מעניינים

איך לבחור שם מותג

לעיתים קרובות חברות ועוסקים אשר רוצים להגן באמצעות רישום סימן מסחר על המותג שהגו או

הסכם מייסדים - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

הסכם מייסדים

יש לך רעיון או מיזם? חברת עם שותף לפיתוח מוצר? זה מתחיל להיות רציני? כנראה

רישום סימן מסחר - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

רישום סימן מסחר

סימן מסחר הוא סימן שבו משתמשים חברות או אנשים פרטיים לצורך סימון המוצרים או השירותים

יפוי כוח מתמשך - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

יפוי כוח מתמשך

מי הייתם רוצים שיקבל עבורכם החלטה? אחד החששות הגדולים ביותר של אדם, הוא שיבוא יום

סוד מסחרי - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

מהו סוד מסחרי?

רבים פונים אלי בשאלה – מהו סוד מסחרי? במאמר זה אנסה לפשט את הנושא. סוד

חוק העיצובים - משרד עורכי דין צימרבליט, בוסתן ושות' - משרד עורכי דין בעפולה

חוק העיצובים

ביולי 2018 נכנס לתוקפו חוק העיצובים החדש שהחליף את פקודת הפטנטים והמדגמים משנת 1924. חוק העיצובים